O nás

Imperium RK, s. r. o. bola založená v roku 2013 s nadväznosťou na viac ako 7 ročné skúsenosti v oblasti realitnej činnosti. Hlavnou náplňou práce našej spoločnosti je poskytovanie čestného a profesionálneho servisu v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Samozrejmosťou je komplexnosť služieb, t. j. zabezpečenie potrebných formalít a dokumentov, listov vlastníctva, snímok z katastrálnych máp, vypracovanie kúpnych a nájomných zmlúv, návrhov na vklad, znaleckých posudkov, daňové, právne a investičné poradenstvo, komplexné vybavovanie úverov s poistením nehnuteľností a mnohé iné. Sme v úzkej spolupráci s odborníkmi z konkrétnej oblasti poskytovaných služieb, akými sú právnik, súdny znalec, geodet, statik.

Tím našich maklérov sa postará o bezpečný prevod alebo prenájom nehnuteľností, bez stresov zúčastnených strán, tak aby ste sa s dôverou na nich obrátili aj v budúcnosti, ich odmenou bude Vaša plná spokojnosť.

Radi Vás privítame v našej kancelárii, ktorá sa nachádzajú na ulici Gazdovský rad  č. 41 v Šamoríne, 1. posch. (dom služieb) , kde je zabezpečené bezproblémové parkovanie. Tak neváhajte a zverte sa do rúk profesionálom, veríme že i Vy sa stanete jedným z našich spokojných klientov. Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Nepredávame najviac realít na svete, chceme mať viac času na Vás.... Predáme i Vašu nehnuteľnosť!

S pozdravom a úctou tím spoločnosti Imperium RK, s. r. o.

 

Reklamačný poriadok

 

Spoločnosti Imperium RK, s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32467/T, IČO: 47 384 492, DIČ: 20 2384 5868 so sídlom: Vodárenská ulica 1889/32 A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Renáta Csánó Radnóti, v ďalšom texte tiež len „spoločnosť“.

 

1.Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba s názvom Imperium RK, s.r.o., podnikajúca na území Slovenskej republiky, zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32467/T, IČO: 47 384 492, DIČ: so sídlom: Vodárenská ulica 1889/32 A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Renáta Csánó Radnóti -  na základe predmetu činnosti:

  • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 

2.Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.

3.Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):

a)poštou na adresu:  Vodárenská ulica 1889/32 A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika

b)elektronicky na adrese: imperiumrk-ZVNC-gmail.com

c)telefonicky na čísle +421 905 715 840. Spoločnosť a klient sa v prípade telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď.

 

4.Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.

5.Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.

6.Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.

7.Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.

8.Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

9.Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.

11.Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.

12.Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

13.Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.

14.Spoločnosť je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.

15.Spoločnosť určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.

16.Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.).

17.Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2017.

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2