Informácie o spracúvaní osobných údajov (GDPR)

 

Spoločnosť Imperium RK, s. r. o., so sídlom Vodárenská 1889/32A, 931 01 Šamorín, Vás ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)  informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účel poskytovania služieb v oblasti realít a úverov vrátane predzmluvných vzťahov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, miesto podnikania, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a osobné údaje z dokladu totožnosti v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, druh a číslo dokladu totožnosti člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca zodpovedných za vykonávanie finančného sprostredkovania v prípade právnických osôb.

Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah a súbor zákonov, súvisiacich s účtovno-daňovou oblasťou a s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Z tohto dôvodu sú  nami požadované osobné údaje nevyhnutné na naplnenie zmluvných a legislatívnych požiadaviek.

Vaše osobné údaje budú spracúvať  dotknuté osoby, ktorými sú najmä: realitný maklér, ktorý vykonáva realitnú činnosť na základe zmluvného vzťahu s realitnou kanceláriou Imperium RK, s. r. o.; klienti realitnej kancelárie Imperium RK, s. r. o., s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytnutí realitnej služby, subjekty, ktoré sú účastníkmi poskytovanej služby a ďalším inštitúciám na základe legislatívnych požiadaviek  a môžu byť spracúvané zmluvnými realitnými spoločnosťami, zmluvnými maklérmi,  spoločnosťami poskytujúcimi účtovné a mzdové služby, advokátskymi kanceláriami a spoločnosťami poskytujúcimi IT služby.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od vysporiadania poslednej zákazky alebo od zadania Vašej poslednej požiadavky.

Vaše osobné údaje súčasne budeme spracúvať aj pre zasielanie informácií o nás, o našich činnostiach a o oblasti realít.

Právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem, ktorý sa opiera o náš záujem informovať Vás o našich službách a zostať tak s vami v kontakte z dôvodu podpory budúcej spolupráce a obchodnej príležitosti. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel nie je povinné a nie je prekážkou pre poskytovanie našich služieb.

Vaše osobné údaje môžu spracúvať zmluvní makléri a spoločnosti poskytujúce služby zasielania noviniek.

Vaše osobné údaje budeme spracúvané po dobu 10 rokov od zaradenia do zoznamu.

Informácia o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje: Imperium RK, s.r.o.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: office-ZVNC-imperiumrk.sk
Účel spracúvania: Zasielanie newslettera s aktuálnou ponukou nehnuteľností a prieskum spokojnosti klientov. Právny základ spracúvania Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Príjemcovia Google LLC, SurveyMonkey Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Prenos osobných údajov do tretej krajiny USA (spoločnosti certifikované v režime EU - US Privacy Shield - Google LLC, SurveyMonkey Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), http://www.privacyshield.gov. Rozhodnutie Komisie o primeranosti VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA [oznámené pod číslom C(2016) 4176]. Doba uchovávania 7 rokov. Ak nebudete mať záujem byť informovaní, môžete  zasielanie správ zablokovať využitím odkazu na pozastavenie informovania v rámci každej nami zaslanej správy.

Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov a právo na odvolanie súhlasu. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214.

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2